หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ และการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ การให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาและการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

เครื่องหมายการค้า

ผู้ประสงค์ยื่นจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. แบบ ก.01
  2. ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า
  3. กรณียื่นในนามบุคคลธรรมดา : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
  4. กรณียื่นในนามนิติบุคคล : แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนพร้อมประทับตรมบริษัทและรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามทุกหน้า

ขั้นอนการยื่นจด
เครื่องหมายการค้า

แบบฟอร์ม
ลิงค์ดาวน์โหลด
[ก.01] คำขอจดทะเบียน
500 บาท
[ก.02] คำคัดค้าน_โต้แย้งการขอจดทะเบียน
1,000 / 1,500 บาท
[ก.03] คำขออุทธรณ์
1,000 / 1,500 บาท
[ก.04] คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอยื่นจดทะเบียน
1,500 บาท
[ก.05] คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า_บริการ
6,000 / 7,500 บาท
[ก.06] คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
10,000 / 12,000 บาท
[ก.07] คำขอต่ออายุการจดทะเบียน
1,000 / 2,000 บาท
[ก.08] คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
1,000 บาท
[ก.11] ใบต่อแนบท้ายคำขอ
4,500 บาท
[ก.11] ใบต่อแนบท้ายคำขอ_ตัวอย่างการกรอก
1,500 / 3,500 บาท
[ก.12] หนังสือแสดงการปฏิเสธ
1,500 บาท
[ก.14] หนังสือแจ้งฟ้องคดี
6,000 บาท
[ก.15] หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
10,000 บาท
[ก.10] คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจองหมายออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
2,000 / 3,000 บาท
[ก.19] หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน
2,000 / 3,000 บาท
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง
2,000 / 3,000 บาท
หนังสือมอบอำนาจ
2,000 / 3,000 บาท
หนังสือสัญญาโอน
2,000 / 3,000 บาท