หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ และการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ การให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาและการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ผู้ประสงค์ยื่นจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form)
2. ร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์ และรูปเขียน(ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ประดิษฐ์ทุกท่าน ท่านละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ : ในแบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ในข้อ 2 ขอให้ผู้ประดิษฐ์ให้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน และให้เปอร์เซ็นต์ส่วนร่วมพร้อมลงนามให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

ตัวอย่างร่างคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

สาขาเคมี

 1. เครื่องดื่มจากดอกบัว (ดูตัวอย่าง)
 2. กรรมวิธีการทำแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางใบปาล์มน้ำมันและแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จากกรรมวิธีนี้ (ดูตัวอย่าง)
 3. การผลิตเครื่องปรุงรส (ดูตัวอย่าง)

สาขาเคมีชีวภาพ

 1. อะมิโนอลิฟาทิล-ไดเบนซ[b,f] ออกเซฟีนที่ออกฤทธิ์ต่อต้านการเสื่อมของประสาท
 2. การทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อตัวกระตุ้นเซลน้ำเหลืองชนิด T ที่เป็นพิษต่อเซล
 3. สูตรส่วนผสมอเลนโดรเนท (alendronate) ซึ่งเป็นของเหลวที่ให้ทางปาก

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 1. Escherichia coli ที่ผลิตแอล-อาร์จินีน และวิธีการของการผลิตแอล-อาร์จินีน
 2. กรรมวิธีการตรวจและคัดกรองเอนไซม์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
 3. การผลิตสารเร่งประกอบจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก
 4. วิธีการผลิตแอลกอฮอล์แบบต่อเนื่อง

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 1. กาน้ำชา
 2. ตุ๊กตา
 3. รถจักรยาน
 4. รถยนต์
 5. รองเท้า
 6. ลวดลายขวด
 7. ลวดลายปกแฟ้ม
 8. ลวดลายยางรถยนต์
 9. หลอดไฟ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์

 1. เครื่องปอกมะพร้าว
 2. เครื่องหล่อลื่นกลไกของลิ้นของเครื่องยนต์
 3. โครงร่างรถจอบหมุนไฮโดรลิค
 4. กลไกวาล์วกันขโมยน้ำแก๊สของวาล์วแก๊สหุงต้ม
 5. การปรับปรุงปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง
 6. ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใช้ใหม่
 7. บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส
 8. ฝากล่องเก็บเหรียญที่มีกลไกป้องกันการโจรกรรมเหรียญติดตั้งอยู่
 9. ระบบการปรับอากาศ
 10. ระบบบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง

สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า ฟิสิกส์

 1. เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
 2. เบรคเกอร์มีแสงไฟแสดง
 3. รถจักรกลการเกษตร
 4. วิธีการสร้างลวดลายหินอ่อนบนรองเท้าแตะฟองน้ำ
 5. อุปกรณ์กักฝุ่น

สาขาเคมี

 1. กรรมวิธีการผลิตกาวแป้งข้าวเคลือบกระดาษ
 2. กรรมวิธีการผลิตผงสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้
 3. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแชมพูสระผมสมุนไพรกำจัดเหา
 4. สูตรยาหม่องเขียวใบพญายอ
 5. สูตรอาหารข้นสำหรับไก่ไข่ที่มีกากหมากเม่าเป็นส่วนผสม
แบบฟอร์ม
ลิงค์ดาวน์โหลด
[ก.01] คำขอจดทะเบียน
500 บาท
[ก.02] คำคัดค้าน_โต้แย้งการขอจดทะเบียน
1,000 / 1,500 บาท
[ก.03] คำขออุทธรณ์
1,000 / 1,500 บาท
[ก.04] คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอยื่นจดทะเบียน
1,500 บาท
[ก.05] คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า_บริการ
6,000 / 7,500 บาท
[ก.06] คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
10,000 / 12,000 บาท
[ก.07] คำขอต่ออายุการจดทะเบียน
1,000 / 2,000 บาท
[ก.08] คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
1,000 บาท
[ก.11] ใบต่อแนบท้ายคำขอ
4,500 บาท
[ก.11] ใบต่อแนบท้ายคำขอ_ตัวอย่างการกรอก
1,500 / 3,500 บาท
[ก.12] หนังสือแสดงการปฏิเสธ
1,500 บาท
[ก.14] หนังสือแจ้งฟ้องคดี
6,000 บาท
[ก.15] หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
10,000 บาท
[ก.10] คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจองหมายออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
2,000 / 3,000 บาท
[ก.19] หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน
2,000 / 3,000 บาท
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง
2,000 / 3,000 บาท
หนังสือมอบอำนาจ
2,000 / 3,000 บาท
หนังสือสัญญาโอน
2,000 / 3,000 บาท