หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ และการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ การให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาและการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ลิขสิทธิ์

ผู้ประสงค์ยื่นจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ (Invention Disclosure Form)
2. ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประสงค์ยื่นแจ้งข้อมูลจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สร้างสรรค์ทุกท่าน ท่านละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ : ในแบบฟอร์มเปิดเผยการประดิษฐ์ในข้อ 2 ขอให้ผู้ประดิษฐ์ให้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน และให้เปอร์เซ็นต์ส่วนร่วมพร้อมลงนามให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการยื่นแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์
ลิงค์ดาวน์โหลด
Invention Disclosure form
ดาวน์โหลด