หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบ และการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ การให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาและการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

เกี่ยวกับ

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมติที่ประชุมกองบรรณาธิการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2550 และให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและประสานงาน โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการโดย หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี (UBU-TLO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งมั่นให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม เชื่อมโยงงานวิจัยและการพาณิชย์เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ
 3. นำผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 4. ส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีในงานวิจัยและพัฒนา

บริการของเรา การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า​

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เครื่องหมายการค้า
ลิงค์ดาวน์โหลด
คำขอจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
คำคัดค้านโต้แย้งการขอจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
คำขออุทธรณ์
ดาวน์โหลด
คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอยื่นจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าบริการ
ดาวน์โหลด
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
คำขอต่ออายุการจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
ใบต่อแนบท้ายคำขอ
ดาวน์โหลด
ใบต่อแนบท้ายคำขอ_ตัวอย่างการกรอก
ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงการปฏิเสธ
ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งฟ้องคดี
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
ดาวน์โหลด
คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจองหมายออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
ดาวน์โหลด
หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน
ดาวน์โหลด
หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ
ดาวน์โหลด
หนังสือสัญญาโอน
ดาวน์โหลด
ลิขสิทธิ์
ลิงค์ดาวน์โหลด
Invention Disclosure form
ดาวน์โหลด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ค่าออกแบบ
รายละเอียดการประดิษฐ์
ดาวน์โหลด
บทสรุปการประดิษฐ์
ดาวน์โหลด

บุคลากรหน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

TLO : Technology Licensing Office​

อ.ตั้ม02
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

 • anirut.s@ubu.ac.th
50038
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์

 • 086-0875348
 • arporn.s@ubu.ac.th
50036
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นายณัฐนันท์ นันทะแสน

 • 096-1431304
 • nattanan.n@ubu.ac.th
50037
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวดุษณี วงษ์ปัน

 • 087-4429449
 • dussanee.w@ubu.ac.th

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที