ผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์

อ.เชา03+
ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

 • chawalit@rocketmail.com
อ.ตั้ม02
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

 • anirut.s@ubu.ac.th
อ.เป01
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา

 • areerat.l@ubu.ac.th
อ.ฟ้า02
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

 • farsang2522@gmail.com
อ.ประชา02
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.ประชา คำภักดี

 • pracha.k@ubu.ac.th
พี่จักร3
ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

นายจักรพงศ์ กฤติวัฒนพงษ์

 • jakrapong.k@ubu.ac.th

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ​
BI : Business Incubator​

50035
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ

 • sirintip.c@ubu.ac.th
warunee
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาววารุณี สีดาโคตร

 • warunee.s@ubu.ac.th
50033
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวรัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์

 • ratchaneeporn.w@ubu.ac.th
50031
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวมยุรี คีรีเขตบรรพต

 • mayuri.k@ubu.ac.th
50032
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวแพรวนภา รักงาม

 • parwnapa.ra.58@ubu.ac.th

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี
TLO : Technology Licensing Office

50038
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์

 • arporn.s@ubu.ac.th
50036
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นายณัฐนันท์ นันทะแสน

 • nattanan.n@ubu.ac.th
50037
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวดุษณี วงษ์ปัน

 • dussanee.w@ubu.ac.th

หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
OIL : Office of Industrial Liaison

50044
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์

 • chewaphorn.c@ubu.ac.th
50043
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์

 • kanittha.j@ubu.ac.th
50045
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นายอาณัติ คณานิตร

 • arnat.kh.59@ubu.ac.th

หน่วยออกแบบนวัตกรรม
IDO : Innovation Design Office

50056
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว

 • pongnapa.k@ubu.ac.th
50055
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นายชลิต หลอดท้าว

 • chalit.l@ubu.ac.th
50054
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

นางสาวรรณิศา วงหาริมาต

 • wannisa.w@ubu.ac.th

หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ
US : Unit for Startup

50059
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมในโครงการ startup

นางสาวสุทธิดา จันทนะ

 • sudtida.j@ubu.ac.th
50060
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมในโครงการ startup

นายณรงค์ แดนตะโคตร

 • narong.d@ubu.ac.th
50058
เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิจกรรมในโครงการ startup

นายปิยะฉัตร ยิ่งสำราญ

 • piyarat.y@ubu.ac.th

หน่วยโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
PP : Pilot Plant

50074
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวิเชียร สายแวว

 • wichean.s@ubu.ac.th
50073
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา

นายธนวรรธน์ คนฉลาด

 • thanawat.k@ubu.ac.th
50071
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายทนงศักดิ์ ดำพะธิก

 • tanongsak.d@ubu.ac.th
50072
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานอาหารแปรรูป

นางสาวเยาวมาลย์ อ่อนแก้ว

 • 0guggu0@gmail.com
50075
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำโรงงานอาหารแปรรูป

นางสาวเกศกนก ไกรษรวงศ์

 • gadkanok.p@gmail.com

หน่วยงานสำนักงาน
SPO : Science Park Office

50487
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีทะลับ

 • siriluk.sr@ubu.ac.th
50488
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุษฎี เรืองงาม

 • dutsadee.r@ubu.ac.th
50489
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวบุษญา พัตรา

 • bussaya.p@ubu.ac.th
50490
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววลัยลักษณ์ สีลา

 • walailak.s@ubu.ac.th