โครงการอาคารโรงงานต้นแบบ Pilot Plant

 

โครงการอาคารโรงงานต้นแบบด้านการ แบ่งเป็น 2 อาคารหลัก

  1. โรงงานอาคารต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์
  2. โรงงานอาคารต้นแบบด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1 เพื่อสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่ได้มาตรฐาน ในการผลิตอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ สำหรับให้บริการการผลิตแก่ Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
    2 เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผ่านกลไกการผลิตของโรงงานต้นแบบที่มีมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ
    3 เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการผลิต และยกระดับมาตรฐานด้านการผลิตให้แก่ Startup และ SMEs ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยการให้บริการผลิตแก่ Startup และ SMEs ในพื้นที่
    4 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่ Startup และ SMEs ในพื้นที่ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ของโรงงานต้นแบบ
    5 เพื่อยกระดับ SMEs ในพื้นที่ให้เป็น SMEs คุณภาพสูง ตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการวิจัยและพัฒนาของโรงงานต้นแบบ ร่วมกับหน่วยวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
    6 เพื่อสร้างพื้นที่ทดลองผลิตให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ด้านเกษตรและอาหาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 

กลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้ประโยชน์
    การดำเนินโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายดังนี้
    1 ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีเครื่องจักร และเครื่องมือในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และเพื่อการผลิตทดลองตลาด
    2 ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไปเป็นอาหาร ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีเครื่องจักรและโรงงานที่มีมาตรฐานสำหรับใช้งานร่วมกันในการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่าย
    3 Startup และ SMEs ในพื้นที่มีหน่วยงานวิจัยที่สามารถช่วยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจร
    4 นักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีสถานที่ทำการวิจัย และฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไปเป็นอาหาร

 

พื้นที่ดำเนินงาน
    1 ก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบในพื้นที่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    2 ให้บริการแก่ Startup และ SMEs ทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ และอื่นๆ

อาคารสำนักงาน

หน่วยโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
PP : Pilot Plant

50074
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายวิเชียร สายแวว

  • wichean.s@ubu.ac.th
50073
เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา

นายธนวรรธน์ คนฉลาด

  • thanawat.k@ubu.ac.th
50071
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายทนงศักดิ์ ดำพะธิก

  • tanongsak.d@ubu.ac.th
50072
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานอาหารแปรรูป

นางสาวเยาวมาลย์ อ่อนแก้ว

  • 0guggu0@gmail.com
50075
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำโรงงานอาหารแปรรูป

นางสาวเกศกนก ไกรษรวงศ์

  • gadkanok.p@gmail.com

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที