หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

OIL : Office of Industrial Liaison

เผยแพร่บริการด้านต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษาภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยงเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่เอกชน

บริการของหน่วยเรา

Lab And Testing Service​

บริการด้านตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

Collaborative Research

โครงการร่วมลงทุนในการวิจัยของภาคเอกชน โดยใช้เครื่องมือ
และบุคคลากรมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณบางส่วน

Science And Technology
Infrastruc Data back (STDB)

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่นนักจัย
ผลงานวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เผยแพร่แก่ประชาชน
และภาคผลิตเข้ามาสืบค้นเพื่อประโยชน์ 24 ชั่วโมง

Industrial Research And Technology Cappacity Development Program (IRTC)​

โครงการร่วมลงทุนในการวิจัยของภาคเอกชน โดยการแก้ปัญหาต่างๆ
ในสถานประกอบการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มของหน่วยงาน
ลิงค์ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเข้าวินิจฉัย(First Visit)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ IRTC
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานการเข้าประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลโครงการ
ดาวน์โหลด

บุคคลากรหน่วยประสานงานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม
Office of Industrial Liaison : OIL

อ.เป01
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา

  • areerat.l@ubu.ac.th
50044
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์

  • chewaphorn.c@ubu.ac.th
50043
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์

  • kanittha.j@ubu.ac.th
50045
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นายอาณัติ คณานิตร

  • arnat.kh.59@ubu.ac.th

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที