ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ R2M Boot camp 2020 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020”

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ ...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Driving unit

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) (NIA) ร่วมมื...

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยีและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี และ สำนักงานส่งเสริมบริห...

Joint space ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านบากชุม

Joint space ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ...