หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

BI : Business Incubator​

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาเป็นฟันเฟืองในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน

เกี่ยวกับ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2550 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ (สวทช.) และต่อมาได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเศษฐกิจและเทคโนโลยีส่วนภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ทางด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจภูมิภาคที่เข้า IPO, MAI 

และติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาเซียน

พันธกิจ

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

 • สร้างผู้ประกอบการหรือบริษัทในท้องถิ่น โดยอาศัยบุคลากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

 • ช่วยเหลือ ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการหรือบริษัทที่มีอยู่เเล้วในท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น
 • เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยี ICT
 • สร้างธุรกิจให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ IPO, MAI

พันธกิจ

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

 • สิทธิ์ในการใช้พื้นที่และสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสำนักงาน อาทิเช่น พื้นที่สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงาน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ IT และพื้นที่ส่วนกลางเป็นต้น
 • การช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และมีห้อวปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการตลอดจนดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การสนับสนุนการส่งเสริมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และการหาเครือข่ายธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ
 • การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท การอบรมด้านบัญชี ภาษี เเผนธุรกิจเเละอื่นๆ ตามความต้องการ
 • การให้ความช่วยเหลือบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น จดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา การขยายผลในเชิงพาณิชย์ การจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
 • การหาเเหล่งเงินทุนในกรณีที่ต้องการหาเเหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การจับคู่ทางธุรกิจ หาหุ้นส่วนทางธุรกิจ การช่วยผู้เข้ารับการบ่มเพาะเข้าถึงเเหล่งทุน เป็นต้น
 • การมีพี่เลี้ยงและคณะที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาของการเริ่มต้นธุรกิจ

ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสามารถอยู่ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจได้ 3 ปี

ช่องทางการสมัคร

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ช่องหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรมือถือ 097-335-3185 , 045-433-456 

ผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการ

น้ำฟักข้าวผสมน้ำผึ้ง  ตรา นะรี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครบ่มเพาะ

แบบฟอร์มหน่วยงาน
ลิงค์ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ
ดาวน์โหลด

บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

BI : Business Incubator

อ.ตั้ม02
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

 • 045-433456
 • anirut.s@ubu.ac.th
50035
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ

 • sirintip.c@ubu.ac.th
50034
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาววารุณี สีดาโคตร

 • warunee.s@ubu.ac.th
50033
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวรัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์

 • ratchaneeporn.w@ubu.ac.th
50031
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวมยุรี คีรีเขตบรรพต

 • mayuri.k@ubu.ac.th
50032
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

นางสาวแพรวนภา รักงาม

 • parwnapa.ra.58@ubu.ac.th​

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที