หน่วยงานและการบริการ
ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU-BI : Business Incubator
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นฟันเฟืองในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน

IDO : Innovation Design Office
หน่วยออกแบบนวัตกรรม

ทำหน้าที่ในกาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัฑณ์หรือสินค้าของผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเข้ามาช่วย เช่น การให้บริการคำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมกาขึ้น

TLO : Technology Licensing Office
หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี

ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบและการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์การให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาและการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

OIL : Office of Industrial Liaison
หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

ทำหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์การให้คำปรึกษาและการประสานงานระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และ ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเชื่อมโยงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชน

US : Unit for Startup
หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ

ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน