การแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         พิธีเปิดการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
          การเฟ้นหา 5 ทีม สุดยอดแนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเข้าชิงในระดับประเทศ โดยมีทีมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 40 ทีม จาก 146 ทีมก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

      1. ทีมการสร้างนวัตกรรมจากก้านใบยาสูบสำหรับไล่แมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2. ทีมตะลุยเดิ่น..โคกมะม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3. ทีมตำบลเจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4. ทีม u2t โคกกลางทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5. ทีมผการันดูลทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          การจัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) และนำเสนอผลการเรียนรู้ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) Creative Economy 2) Technology/Health Care 3) Circular Economy และ 4)Art and Culture
          สำหรับสุดยอด 5 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของระดับภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) จะได้รับเงินรางวัล ทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา 5 สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในช่วงเดือนพฤษจิกายน 2564 ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 100,000 บาทพร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนต่อไป