ผลการประกวด”โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 (NESP Innovation Award 2021)”

ผลการประกวด โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ (NESP Innovation Award ๒๐๒๑)

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ (NESP Innovation Award ๒๐๒๑) โดยได้มีการจัดประกวดในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom นั้น

บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

หน่วยงาน

ผู้เข้าประกวด

บริษัท

ประเภทสินค้า/บริการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวสุจิราภรณ์ สายงาม

บริษัทบัวบกสมุนไพรไทย จำกัด

เจลแต้มสิว Ortelra

นายกฤษฎา บุญประสิทธิ์

ไทยนีทเบเกอรี่

เครื่องผลิตขนมเปี๊ยทุเรียน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายณกรณ์  ตั้งหลัก

วิสาหกิจชุมชนผาสาทแก้ว ผ้าทอลายโบราณ

Lac Red ผงครั่งพร้อมย้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายพิชัย กล่อมจอหอ

บริษัทฟารีนา จำกัด

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอบกรอบ

นางสาวนิภา ชัยเจริญอุดมรุ่ง

บริษัทไซเอนซ์ อินโนเวชั่น โปรดักส์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดถั่งเช่าผสมสารสกัดกระชายดำ NK CORDY

สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน

ผู้เข้าประกวด

หน่วยงาน

ผลงาน

ประเภทนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายยุทธนากร คณะพันธ์

หลักสูตรวัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

รีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน

กระบวนการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยหาสารคาม

นายพิษณุ พูลเจริญศิลป์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

หัวกำเนิดลำไอออนแบบวงปิดร่วมแกน สำหรับกระบวนการทำความสะอาดผิวระดับนาโนสเกล ของผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

กระบวนการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร

สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

KSP Polymer

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แบบอุณหภูมิต่ำ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา

คณะเภสัชศาสตร์

เครื่องดื่มโคโมซ่าเพื่อบำรุงสมอง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

                    ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะทราบลำดับการมอบรางวัล ในงาน NESP Innovation Fair ๒๐๒๑

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่    30   มิถุนายน  ๒๕๖๔