กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup

กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup กิจกรรมนี้ธนาคารออมสินจะสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจาลองให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีสินค้า/บริการ ที่พร้อมเริ่มต้นดาเนินธุรกิจ ให้นาเสนอแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดยธนาคารออมสินจะพิจารณาอนุมัติเงินทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนธนาคารออมสิน ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และสามารถดาเนินธุรกิจได้จริงตั้งแต่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการระหว่างการศึกษา หรือหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มนิสิต นักศึกษา เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ
3. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

สนับสนุนเงินทุน กู้ยืมในการลงทุนทำธุรกิจจริง
รวมมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท ดอกเบี้ย 0%

สามารถส่งแผนธุรกิจเพื่อพิจารณา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2564
ส่งแผนธุรกิจมาที่ Sudtida.j@ubu.ac.th
088 999 0962 (นางสาวสุทธิดา จันทนะ) หน่วยพัฒนาStartup