โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021)

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021)

            อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์  ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบริการต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาและเติบโตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี (TBI) การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยพัฒนาเอกชน (IRTC) และการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Co-Research) การพัฒนาศักยภาพและให้บริการห้องปฏิบัติการแก่ภาคเอกชน (Strengthen Lab) การบริการด้านการออกแบบนวัฒกรรม (Design Center) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Service) การให้บริการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) เป็นต้น

            อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้ผ่านการดำเนินกิจกรรมมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมีการดำเนินกิจกรรมผ่านรูปแบบการทำงานตามกิจกรรมการบริการต่างๆอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรมขึ้นในระดับภูมิภาค โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสนอให้มีการคัดเลือก และมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ภายใต้โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 (NESP Innovation Award 2021) จำนวน 2 สาขาได้แก่ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป  

สาขาการประกวด

  1. นักธุรกิจนวัตกรรม
  2. นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการนวัตกรรม

รางวัล

          รางวัลรวมทั้งหมด 2 สาขา สาขาละ 5 รางวัลดังนี้

          1.รางวัลชนะเลิศ                     เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

          2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

          3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล

          4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล            เงินรางวัลละ 5,000 บาท

          รวมเงินรางวัล                        140,000 บาท

ประกาศผล และมอบรางวัน ในงาน NESP Innovation Fair 2021 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี