อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนรู้จักที่จริงแล้วคืออะไร? มีไว้ทำไมกันนะ?

  • วันนี้เรามาทำความรู้จัก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กัน!
 อุทยานวิทยาศาสตร์ คืออะไร?
     “อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” คือ สถานที่สำหรับภาคเอกชนเช่าพื้นที่ในการทำวิจัยและพัฒนา สนับสนุนผู้ประกอบการ Startup รวมถึงวิสาหกิจชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
 หน้าที่ของอุทยานวิยาศาสตร์
1.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนนโยบายการมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ที่แข่งขันโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับภาคเอกชนโดยเฉพาะ โดยส่งเสริมการพัฒนาการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
 3.คิดค้นการวิจัยพัฒนา โดยใช้ฐานความรู้ในด้านต่างๆมาบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
4.การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม
 Lab and Testing Services การบริการวิเคราะห์และทดลอง -บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนรับผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยมีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานในการรับทดสอบ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์น้ำดื่มน้ำแข็งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเครื่องดื่มปัจจัยการผลิตทาง การเกษตรศูนย์ทดสอบทางจุลชีววิทยาและโรงงานต้นแบบด้านอาหารและโรงงานต้นแบบผลิตสุมนไพรเป็นต้น
  • Co-research & IRTC การส่งเสริมการร่วมวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทำการวิจัยและพัฒนาโดยดำเนินการผ่านโครงการ 2 รูปแบบคือ
 (Collaborative Research) การวิจัยร่วมกับเอกชน เป็นการร่วมลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยใช้เครื่องมือและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าสนับสนุนพร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
  • IRTC: Industrial Research And Technology Capacity Development Program โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เป็นโครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการในสถานประกอบการโดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง
 Science And Technology Infrastructure Databank ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แก่ประชาชนและภาคการผลิตสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กลุ่มเป้าหมายของอุทยานวิทยาศาสตร์
1.ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2.ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
  1. Startup
 4.บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความจำเป็นและสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วัตถุประสงค์
      เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup รวมถึงวิสาหกิจชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตสู่ระบบเศรษฐกิจ
หน่วยงานและการบริการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 UBU-BI : Business Incubator หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
     ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็นฟันเฟืองในการผลักดันและส่งเสริมธุรกิจให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน
IDO : Innovation Design Office หน่วยออกแบบนวัตกรรม
     ทำหน้าที่ในกาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเข้ามาช่วย เช่น การให้บริการคำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
TLO : Technology Licensing Office หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี
     ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่องของการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบและการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์การให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาและการกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
OIL : Office of Industrial Liaison หน่วยประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
     ทำหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บริการด้านต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์การให้คำปรึกษาและการประสานงานระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และ ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเชื่อมโยงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชน
US : Unit for Startup หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup
     ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน