สัมมนาเตรียมความพร้อมบุกตลาดการค้าเมียนมา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมบุกตลาดการค้าเมียนมา เพื่อให้ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการทำการค้าหรือขยายตลาดไปยังประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 27 – 28  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม SEC202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การค้าที่ประเทศเมียนมามากกว่า 20 ปี มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ และในการสัมมนายังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย