หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับทีมงานพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.อนิรุธ สืบสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ คุณฉัตรวีรยา บุณยรัตพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทีมงานพัฒนาสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ทั้งนี้ได้ร่วมกันหารือความร่วมมือในการบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย 
รัชนีภรณ์ : ถ่ายภาพ