กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs”

ขอเชิญผู้ประกอบการ อาจารย์และที่ปรึกษาอิสระ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 08.30-12.00 น.​

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: องค์การยูนิโด) ดำเนินโครงการ GEF UNIDO Cleantech  Programme for SMEs in Thailand สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันฯ ได้ดำเนินการในส่วนประชาสัมพันธ์และพัฒนาที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ