โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

“โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม Innovation Collaboration Forum “

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนิน“โครงการยกระดับธุรกิจเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม Innovation Collaboration Forum  " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์โดยการนำงานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ขยายช่องทางการตลอด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมงานนี้จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Product Lift Up Camp (แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยกับผู้ประกอบการ) กิจกรรม Business Idea Severity (ผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัย) กิจกรรม Business Model (เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ) กิจกรรมการวินิจฉัยผลผลิตและให้คำปรึกษาแนะนำ (การถ่ายทอดผลงานวิจัยและให้คำปรึกษา) และกิจกรรมทดสอบตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทร : 045-433456, 0973353185, 0902875363 คุณอาภรณ์ ,คุณรัชนีภรณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เขลที่85 ถนนสถลมาร์ค

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190