สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Driving unit

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) (NIA) ร่วมมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation Driving unit” ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ2 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับทุนสนับสนุนของโครงการต่อไป