หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยีและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค

หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ส่วนผลงานที่เข้าร่วมแสดงคือ “ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ เพื่อวิสาหกิจสวนยางขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทาง สานพลังประชารัฐ” ผลงานวิจัยของอาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ศันศนีย์ ศรีจันทร์ และ นายกรวิช แก้วดี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิด งานวิจัยสรางสรรค์สู่เชิงพาณิชย์เป็นฐานเพื่อต่อยอดสู่ระดับต่างๆ งานจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562