หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี จัดงานสัมนา! เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโซนภาคอีสาน ในหัวข้อ “กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า”

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี โครงการอุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสัมนา! เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโซนภาคอีสาน ในหัวข้อ “กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า” ด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์”เครื่องหมายการค้า” ในแง่มุมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจดทะเบียนฯ พร้อมวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ต่างๆ และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง จากมุมมองของนักกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของ IDG ค่ะ ณ ห้องสัมมนา โรงแรมนาถศิริ จ.อุบลราชธานี